Ricoh (United States)

grid.467572.5

Metadata:

grid.467572.5
  • Company
1936 CE

External links:

Alternate Labels:

  • Kabushiki-gaisha RikĊ

Relationships:

Malvern - Pennsylvania - United States

GeoNames

Type Name GeoNames Code GeoNames ID
City Malvern 5199600
Admin 2 Region Chester County US.PA.029 5184079
Admin 1 Region Pennsylvania US.PA 6254927
Country/Territory United States US 6252001

If you find any issues with the data please let us know here or you can check our policies or FAQ